Đồng phục bệnh viện mẫu mới nhất, đủ màu sắc dành cho cán bộ, công nhận viên bệnh viện đều có tại bộ sưu tập mẫu mới của Sức Sống Mới…